בחינה בהבנה, לשון והבעה לכיתות ט'

מדינת ישראל
משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף שפות
הפיקוח על הוראת העברית בבתי ספר ערביים

מבדק עצמי מתוקשב בהבנה, לשון והבעה לכיתות ט'

כתבו וערכו: טלי קפלן ואנה טרפיקנט
מדריכות מרכזות לחינוך לשוני בעיר תל אביב-יפו

תכנון ועיצוב מתוקשב: גנטוס איליא, מדריך תקשוב ארצי


הוראות לנבחן
חומר עזר מותר בשימוש: אין

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ונבחנים כאחד.
בהצלחה!