מבחן בספרות ובדקדוק/כיתה ז'

כתבה: אמאל באסל, חט"ב "נווה ירק" - לוד

תלמידים יקרים,
לפניכם מבחן הנועד לבדוק את שליטתכם בהבנת החומר הנלמד במהלך מחצית א'.
א. קראו בעיון כל הוראה בטרם תענו. 
ב. אל תמהרו, בדקו שנית לפני  לחיצה על כפתור "בדוק בחינה". 
ג.  משך המבחן הוא 45 דקות.
ד. זכרו, תמיד אתם יכולים לחזור לבחינה ולבדוק בחזרה.
ה. הערה חשובה: אחרי שתקליד את התשובה הנכונה אסור להוסיף רווח.

שער האריות בחומת ירושלים

החומה הגבוהההמקיפה את ירושלים העתיקה היא כיום בת ארבע מאות שנה. בנה אותה השולטאן התורכי, סולימאן שכבש את ירושלים. 
האגדה מספרת: לילה אחד חלם השולטאן סולימאן חלום נורא. בחלומו ראה ארבעה אריות חזקים ורעבים. השולטאן נבהל מאוד. בבוקר, אך התעורר משנתו הטרופה, קרא אליו את החכמים ואמר להם: "אוי לי, חלום נורא חלמתי".  הוא סיפר להם את חלומו וביקש מהם לומר לו את פשרו.
אמרו לו החכמים: "אתה מולך על עיר קדושה ואינך שומר עליה כראוי . אתה חייב לבנות חומה מסביב לעיר".
בנה השולטאן את החומה, זו המקיפה את העיר העתיקה עד היום.
בזמן הקמת החומה הנציח את האריות, שנראו לו בחלומו, וכך אפשר לראות גם היום ארבעה אריות קטנים מעל לשער-העיר, הנקרא על שמם - "שער האריות".
שער האריות נמצא בחומה המזרחית של ירושלים.

(מתוך: ללוש לשון, תשנ"ג, ירושלים: האגף לתכניות לימודים.)

שם התלמיד:            שם המשפחה:              כיתה:  

חלק א': ספרות

1. הקף בעיגול את התשובה הנכונה:
(כל תשובה נכונה מזכה אותך ב-2 נקודות =  18 נק').

א. הסיפור מספר על...  

1. סיבת בניית החומה הגבוהה, המקיפה את ירושלים
2. החומה הגבוהה, המקיפה את העיר לוד
3. שער דמשק
4. שער יפו

ב. החומה של ירושלים העתיקה בת:

1. שלוש מאות שנה
2. ארבע מאות וחמישים שנה
3. שבע מאות שנה
4. ארבע מאות שנה

ג. בונה חומת ירושלים הוא:   

1. השולטאן המצרי סולימאן
2. השולטאן התורכי סולימאן
3. השחקן התורכי סולימאן
4. תשובות 1 ו- 3 נכונות

ד. השולטאן חלם שראה:   

1. ארבעה אריות חזקים ורעבים
2. ארבעה כלבים חזקים ורעבים
3. ארבעה נמרים חזקים ורעבים
4. תשובה 1 ו- 3 נכונות

ה. השולטאן בנה את החומה כי:   

1. חלם על ארבעה אריות חזקים ורעבים
2. חכמיו הסבירו לו את חלומו ואמרו שהוא לא שומר טוב על העיר
3. חלם על ארבעה נמרים חזקים ורעבים
4. תשובות 1 ו- 2 נכונות

ו. השולטאן הנציח את חלומו על-ידי:   

1. בניית החומה הגבוהה, המקיפה את ירושלים
2. הנחת פסלי אריות מעל לשער העיר
3. חכמיו החליטו לפסל את האריות
4. תשובות 1 ו- 2 נכונות

ז. הפרוש המתאים למשפט "חלם השולטאן סולימאן חלום נורא" הוא:   

1. استيقظ من حلمه
2. حلم حلماً جميلا
3. البلدة القديمة
4. حلم حلماً فظيعاً

ח. הפרוש המתאים למשפט "התעורר משנתו" הוא:   

1. استيقظ من نومه
2. حلم جميل
3. يدعى باسمه
4. استيفظ من حلمه

ט. הפרוש המתאים למשפט "ובִקֵּש מהם לומר לו את פשרו" הוא:   

1. طلب منهم تفسير حلمه
2. طلب منهم بناء بلدة قديمة
3. طلب منهم هدم السور
4. رفض تفسير حلمه


2. כתוב מקבילות למילים הבאות בעברית והוסף פרושים בערבית, לפי הדוגמה.
 (כל תשובה נכונה מזכה אותך ב- 1 נק' = 8 נק' )

המילה מהסיפור הפירוש בעברית הפירוש בערבית
שער פתח باب
מולך א.
ב.
שולטאן ג.
ד.
נבהל ה.
ו.
התעורר ז.
ח.


3. השלם את החסר 
(כל תשובה נכונה מזכה אותך ב- 1 נק' = 10 נק' )

השולטאן (א)   
סולימאן בנה את ה  (ב)  
לאחר ששמע את פרשנות חכמיו ל (ג)  
הם אמרו ל  (ד) ,
כי חלומו מעיד על כך שהוא לא   (ה)   
על    (ו) של
ה  (ז) 
ירושלים וזה (ח)
ל (ט)    .
אתה מולך על עיר קדושה ואינך שומר עליה   (י)  


חלק ב: דקדוק

1. לפניך משפטים. הקף את הפועל בכל משפט והשלם את הטבלה.
(כל תשובה נכונה מזכה אותך ב- 1 נק'  = 24 נק' כולל איתור הפועל במשפט) יש לפתור לפי הדוגמה.

המשפט שורש (פ-ע-ל) זמן (עבר, הווה) גוף
(דוגמה) השולטאן נבהל מאוד ב-ה-ל עבר נסתר
בנה אותה השולטאן התורכי 1. 2. 3.
השולטאן סולימאן כבש את ירושלים 4. 5. 6.
האגדה מספרת 7. 8. 9.
לילה אחד חלם השולטן סולימאן חלום נורא 10. 11. 12.
בחלומו ראה ארבעה אריות חזקים ורעבים 13. 14. 15.
קרא אליו את החכמים ואמר להם "חלום נורא חלמתי" 16. 17. 18.
19. 20. 21.
22. 23. 24.

2. כתוב את הפכי המילים הבאות: (היעזר במילים מן הסיפור).
(כל תשובה נכונה מזכה אותך ב- 1 נק' = 8 נק')

המילה ההפך המילה ההפך
נמוכה א. חלשים ב.
חדשה ג. שׂבעים ד.
הרס ה. יָשָׁן ו. 
בוקר ז. גדולים ח.

3. הפוך את המילים הבאות לצורת יחיד:
(כל תשובה נכונה מזכה אותך ב- 1 נק' = 12 נק' )

רבים יחיד רבים יחיד רבים יחיד
חלומות א. אריות ב. נראו ג.
מאות ד. חזקים ה. קטנים ח.
חכמים ט. רעבים י. שמם יא.
נבהלו יב. מהם יג. מזרחיות יד.

4. המר את השייכות החבורה במילים הבאות בשייכות פרודה:
(כל תשובה נכונה מזכה אותך  1.5 נק'   = 6 נק')

השייכות החבורה השייכות הפרודה השייכות החבורה השייכות הפרודה
חלומו א. פשרו ב.
שנתו ג.  שמם ד.

5. מה תפקידו של חלק הדיבור המודגש?
(כל תשובה נכונה מזכה אותך ב- 2 נק' = 14 נק')

1. החומה הגבוהה, המקיפה את ירושלים א. 
2. סולימאן כבש את ירושלים ב. 
3. לילה אחד חלם השולטאן חלום נורא ג.  
4. לילה אחד חלם השולטאן חלום נורא ד. 
5. השולטאן נבהל מאוד ה. 
6. סיפר להם את חלומו ו.  
7. סיפר להם את חלומו ז. עדכון אחרון  24/4/2011 
תודה על שיתוף הפעולה ובהצלחה !

כל הזכויות שמורות לאתר